Metodologia nauk ekonomicznych

Kontakt

Jacek Wallusch: Collegium Altum, pokój 1025, tel.: 61 8 543 024;

e-mail

Zadanie przedmiotu

Wykład przedstawia wybrane aspekty metodologii nauk humanistycznych i analizy metodologicznej współczesnej ekonomii.

Przedmioty wykorzystywane

Mikroekonomia, makroekonomia, współczesne teorie makroekonomiczne.

Podręczniki i materiały pomocnicze

Jerzy Kmita (1977), Wykłady z logiki i metodologii nauk, PWN: Warszawa,

Barbara Pogonowska (1996), Kategoria racjonalności w teoriach przedmiotowych makroekonomii, Wydawnictwo AEP: Poznań,

Christopher A. Sims (1980), Macroeconomics and Reality, Econometrica 48(1);

.pdf

Robert E. Lucas (1973), Some International Evidence on Output-Inflation Trade-Offs, American Economic Review 63(3);

.pdf

N. Gregory Mankiw (1985), Small Menu Costs and Large Business Cycles: A Macroeconomic Model of Monopoly, Quarterly Journal of Economics

.pdf

Jacek Wallusch (2007), Do the Classics and Keynesians Speak the Same Language? And What Has Econometrics to Do With It?, w: Tomasz Bernat (red.), Selected Issues un Contemporary Economics, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego: Szczecin, 113-122;

.pdf

Dodatkowe materiały pomocnicze w formacie .pdf udostępniane będą do przed wykładami.

http://www.eduardoloria.name/articulos/Sims.pdf

Zaliczenie

Kolokwium zaliczeniowe:

Projekt badawczy:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie i obronienie projektu wykorzystującego wybrane metody analizy makroekonomicznej. Długość projektu nie powinna przekraczać 5 000 znaków (nie uwzględniając równań). W projekcie należy przedstawić omawiany problem badawczy, opisać równania strukturalne, odpowiednio dla wybranego podejścia skalibrować wartości parametrów i zinterpretować wyniki. Porównanie wyników z obserwacjami empirycznymi jest zawsze mile widziane. Projekty zaliczeniowe mogą być przygotowywane w grupach maksymalnie trzyosobowych.

Oceny

CEL: analiza metodologiczna dwóch szkół w obrębie obu paradygmatów głównego nurtu na podstawie wybranych modeli lub analiza metodologiczna różnic/podobieństw pomiędzy ekonomią głównego nurtu a wybranym podejściem alternatywnym (ekonomia neo-Austriacka, radykalna, postkeynesizm heterogeniczny itp.);
BDB: analiza metodologiczna wybranego paradygmatu w obrębie ekonomii głównego nurtu z wykorzystaniem więcej niż dwóch modeli;
DB: analiza metodologiczna wybranego artykułu;
DST: analiza metodologiczna wybranego artykułu.

Program zajęć

Blok 1.: Metodologia nauk humanistycznych;

Tematyka: ;

Blok 2.: Organizacja badań ekonomicznych;

Tematyka: ;

Prezentacja: wykład;

Blok 3.: Modelowanie ekonomiczne;

Tematyka: ;

Prezentacja: wykład;

Blok 4.: Racjonalność;

Tematyka: czynność racjonalna, interpretacja humanistyczna, kultura a racjonalność, metody modelowania ekonomicznego a racjonalność, rozbieżnośc optymalności mikro i makro przy niedoskonałej konkurencji, metafora suboptymalności;

Prezentacja: wykład;

Prezentacja: krytyka Lucasa;

Blok 5.: Teoria a badania empiryczne;

Tematyka: wyjaśnianie wg monetarystów, ewolucja ekonometrii (od Komisji Cowlesa do wektorowej autoregresji), wyjaśnianie funkcjonalne, przyczynowość w sensie Grangera;

Prezentacja: wykład;

 
/div>