Seminarium

Seminarium dyplomowe i magisterskie przeznaczone jest dla studentów Wydziału Ekonomii. Podstawowe wymogi, które stawiam studentom, to znajomość języka angielskiego (lub niemieckiego) oraz brak reakcji alergicznych na kontakt z metodami ilościowymi.

e-mail w razie pytań

Tematyka

Teoria pieniądza

wpływ pieniądza na kształtowanie się poziomu cen, inflacji, produkcji realnej oraz bezrobocia w państwach Europy Środkowej i Wschodniej; efektywność polityki pieniężnej; modelowanie zmienności kursu walutowego

Modelowanie szeregów czasowych

wektorowa autoregresja (VAR ale nie VaR); analiza impulse-response; przyczynowość w sensie Grangera; modele rozkładu opóźnień (distributed lags); uogólniona metoda momentów (GMM); wielostopniowa metoda najmniejszych kwadratów

Płaca minimalna

wpływ płacy minimalnej na funkcjonowanie rynku pracy w państwach Unii Europejskiej; płaca minimalna jako element sztywności nominalnych; Low Pay Commission; przyczyny i skutki różnicowania płacy minimalnej;

Kliometria i historia gospodarcza

gospodarka Cesarstwa Niemieckiego (1870-1913); Wielki Kryzys (1929-1936) w Polsce; ceny i płace w gospodarcze preindustrialnej; handel bałtycki;

Ekonomika północnoamerykańskich sportów zawodowych (ze szczególnym uwzględnieniem National Football League)

draft - wpływ osiągnięć indywidualnych na miejsca w drafcie; kontrakty płacowe a statystyki indywidualne; salary cap; dysproporcje płacowe (defence vs. offence); struktura i zarządzanie ligami europejskimi (GFL, PLFA)

Przykładowe tematy prac

Neutralność pieniądza w Polsce w latach 1999-2008

Makroekonomiczne determinanty kształtowania się stóp procentowych w Polsce